F -->

Latihan Soal PAS PAI SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021

        

Pada kesempatan kali ini admin akan coba sedikit share Soal Latihan dan kunci Jawaban yaitu Soal Tingkat SMP/MTs Kelas VII Semester 1 Kurikulum 2013.

Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar yang materi soalnya diambilkan dari setengah materi dalam satu semester.

Penilaian Akhir Semester (PAS) menjadi salah satu penilaian hasil belajar selain bentuk penilaian lainnya, seperti Penilaian Ulangan Harian, Penilaian Tugas, dan Penilaian Akhir Semester.

Tujuan Penilaian Akhir Semester (PAS) secara umum adalah untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik selama semester dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar.

Sebentar lagi adik-adik akan menghadapi PAS semester 1 atau ganjil. Agar adik-adik SMP/MTs khusus Kelas 7 dapat nilai baik dalam Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas 7 SMP/MTS.

Contoh Soal PAS PAI SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021


1. kata Pada : قالوأ mengandung bacaan mad, penyebab dibaca mad adalah…

A. Fathah berhadapan dengan huruf yasukun
B. Kasroh berhadapan dengan huruf yasukun
C. Domah berhadapan dengan huruf wawsukun
D. Fathah berhadapan dengan huruf dal sukun
2. Kalimat : والله بمانهملون خبير memiliki arti .....

A. Dan Allah yang Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
B. Dan Allah yang Maha Teliti apa yang kamu kerjakan
C. Dan Allah yang Maha Mendengar apa yang kamu kerjakan
D. Dan Allah yang Maha Mengetahui apa yang kam kerjakan
3. Surah ar-Rahman ayat 55:33 menjelaskan tentang

A. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua
B. Kewajiban menuntut ilmu
C. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah SWT
D. Kewajiban mengerjakan sholat
4. Kalimat طلب أاء لم فريفة di baca ......

A. Sholabul ‘ilmi wardhatun
B. Shalabul ‘ilmi faridlatun
C. Thalabul ‘ilmi wardhatun
D. Thalabul ‘ilmi faridlatun
5. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu, kecuali…

A. Akan diangkat derajatnya
B. Mampu menyelesaikan masalah
C. Akan beriman dengan sempurna
D. Boleh melakukan apa saja
6. Surah al-Mujadalah/58:11menjelaskan tentang…

A. Perintah berbuat baik kepada orang tua
B. Derajat orang yang beriman dan berilmu
C. Kewajiban mengerjakan sholat
D. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah
7. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya, lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi perbuatannya, karena Allah SWT bersifat…

A. Al-‘Alim
B. As-Sami’
C. Al-Khabir
D. Al-Basir
8. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut adalah merupakan bukti Allah Maha…

A. Mendengar
B. Teliti
C. Melihat
D. Mengetahui
9. Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-‘Alim adalah….

A. Bersikap pemaaf kepada sesama
B. Rajin dalam menimba ilmu
C. Bersikap dermawan kepada sesama
D. Berusaha menghindari kemungkaran
10. Arti dari al-Asma’u al-Husna adalah…

A. Nama-nama Allah swt. Yang baik
B. Nama-nama Allah swt yang benar
C. Sifat-sifat Allah swt.
D. Nama-nama Allah swt yang kuasa
11. Allah swt. Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah swt pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah Maha Melihat merupakan makna…

A. Al-Sami
B. Al-Alim
C. Al-Khabir
D. Al-Bashir
12. M eyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari…

A. Iman
B. Ihsan
C. Islam
D. Taqwa
13. Dibawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah…

A. Berkata sejujurnya kepada orang tuanya
B. Meminjam barang, lalu ia mengembalikannya
C. Teman menitipkan air, ia meminumnya sedikit
D. Menghormati dan menaati orang tua dan guru
14. Sebagai ketua osis Raihan ingin tetap menjaga kepercayaan yang dititipkan kepadanya. Sikap Raihan tersebut sama dengan…

A. Istiqomah
B. Amanah
C. Jujur
D. Cerdas
15. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. akan dipercaya orang lain
2. mendapatkan banyak teman
3. mendapatkan banyak harta
4. akan selalu bersama Allah swt.

Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah…

A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 1, 2 dan 4
D. 1, 3 dan 4
16. Rosyid disuruh ayahnya pergi kewarung untuk membeli beras dan minyak goreng. Rosyid diberi uang sebesar Rp50.000,- dan masih ada kembalian Rp5.000,-. Uang kembaliannya itu dikembalikannya lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rosyid merupakan contoh…

A. Jujur
B. Boros
C. Empati
D. Istiqomah
17. Orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan perilaku

A. Sabar dan rendah hati
B. Tekun dan ulet
C. Selalu memaafkan
D. Tidaks ombong
18. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah swt adalah jenis amanah kepada

A. Allah swt
B. Binatang
C. Diri sendiri
D. Manusia
19. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqomah adalah…

A. Belajar dengan sungguh-sungguh
B. Selalu melaksanakan sholat tepat waktu
C. Selalu taat kepada Allah swt
D. Selalu menaati peraturan yang ada di sekolah
20. Taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup

A. Damai
B. Sederhana
C. Bersih
D. Tenang
21. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan…

A. Hadas besar
B. Hadas kecil
C. Hadas kecil dan hadas besar
D. Najis
22. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah…

A. Buangair kecil
B. Buang angin
C. Tidur
D. Haid atau nifas
23. Berikut ini hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid, kecuali…

A. Berpuasa
B. Mendengarkan ceramah
C. Zikir dan beristighfar
D. Mendengar azan
24. Dibawah ini adalah salah satu contoh najis mutawassitoh, kecuali…

A. Darah
B. Kotoran hewan
C. Air kencing bayi laki-laki dibawah umur 2 tahun
D. Bangkai
25. Perhatikan hal-hal berikut ini
1. darah
2. kotoran hewan
3. air liur anjing
4. jilatan babi

Yang merupakan najis mugholadoh adalah…

A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 2 dan 4
26. Apabila terkena najis mugholadoh cara untuk mensucikannya adalah…

A. Memercikan/mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis
B. Mengalirkan air pada benda yang terkena najis
C. Menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air suci
D. Membasuh sebanyak 7 x menggunakan air yang dicampur dengan tanah
27. Dalam sholat berjamaah paling sedikit jumlah jamaahnya adalah…

A. Satu orang
B. Tiga orang
C. Dua orang
D. Empat orang
28. Pahala sholat berjamaah lebih banyak disbanding sholat sendirian, yaitu…

A. 17 derajat
B. 37 derajat
C. 27 derajat
D. 47 derajat
29. Di bawah ini yang bukan syarat-syarat menjadi makmum adalah…

A. Makmum berniat mengikuti imam
B. Mengetahui gerakan sholat imam
C. Berada dalam satu tempat dengan imam
D. Berdiri pada posisi paling depan
30. Makmum masbuq adalah makmum yang…

A. Ketinggalan sholatnya imam
B. Memisahkan diri dengan imam
C. Menyesuaikan diri dengan imam
D. Tidak mengikuti sholatnya imam
31. Perhatikan hal-hal berikut ini:
1. hujan lebat
2. sakit
3. tertinggal satu rakaat
4. tidak mendapat saf depan

Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah

A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4
32. Fasih membaca Al-Qur’an, berakal sehat, balig, seorang laki-laki, berdiri paling depan. Hal ini Merupakan syarat-syarat menjadi…

A. Imam
B. Makmum
C. Muslim
D. Mukmin
33. Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi saf
untuk anak-anak perempuan adalah…

A. Paling belakang
B. Di belakang imam
C. Di belakang makmum laki-laki dewasa
D. Di depan saf perempuan dewasa
34. Nabi Muhammad SAW lahir pada…

A. Senin, 12 Rabiul Awwal
B. Senin, 15 Rabiul Awwal
C. Ahad, 12 Rabiul Awwal
D. Jum’at, 13 Rabiul Awwal
35. Nabi Muhammad pernah mulai berdagang sendiri ke negeri Syam ketika berusia.....

A. 12 tahun
B. 15 tahun
C. 20 tahun
D. 25 tahun
36. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul pada usia.....

A. 25 tahun
B. 30 tahun
C. 35 tahun
D. 40 tahun
37. Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul ditandai dengan menerima wahyu.....

A. Surah al-Fatihah: 1-7
B. Surah al-Falaq:1-5
C. Surah al-Alaq: 1-5
D. Surah al-Baqarah: 1-5
38. Setelah Nabi Muhammad saw berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, sikap mereka.....

A. Biasa-biasa saja
B. Ada yang menerima ada yang menolak
C. Menerima semua ajakan Nabi
D. Menolak semua ajakan Nabi
39. Saat bayi, nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang perempuan dari kampung pedalaman.....

A. Siti Huzaifah
B. Halimatus Sa’diyah
C. Ummi Kulsum
D. Ummi Maktum
40. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh.....

A. Abu Thalib
B. Abu Lahab
C. Hamzah bin Abdul Muthalib
D. Abdul Muthalib
II. Jawablah pe rtanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar !
41. Sebutkan arti Asmaul Husna, Al Khabir dan Al Alim !
42. Perhatikan hadits di bawah ini!
ان ااصد ق يهد ي الي البري الي الجنة
Apa arti dari hadist diatas?
43. Dalam mandi besar salah satu rukunny adalah niat. Tuliskan niat mandi besar !
44. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Sebutkan 4 syarat sah Sholat berjamaah !
45. Sebutkan 4 sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Assabiqunal Awwalun !

Download Soal PAS dan Jawaban PAI Kelas 7 Kurikulum 2013

Perlu anda ingat bahwa soal ini juga sangat cocok bagi anda semua para guru, karena soal ini sudah saya susun dengan rapih dan anda tinggal ganti kop sekolah.

Berikut ini beberapa Link Download Kumpulan Soal PAS  SMP/MTs Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 yang mudah-mudahan bisa membantu.

Cara Download

Semua file Soal dan Kisi-Kisi sudah kami susun serapih dan sehemat kertas. Untuk ukuran kertas akan kami samakan. Jadi anda tidak perlu meng Editnya kembali cukup ganti kata-kata atau menghapus yang tidak perlu

SOAL PAS GENAP KELAS 7 Mata Pelajaran PAI 
  • Soal PAS Tahun 2020: PAI 

Itulah informasi yang bisa admin bagikan untuk kalian semua mengenai Soal PTS PAI Kelas 7 Semester 1 Tahun 2021, semoga bisa membantu. Selamat belajar. Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan nilai yang memuaskan, terima kasih.


sumber : iguru31.blogspot.com
================================================================
Jika bapak/ibu tidak mau repot membuat RPP file lengkapnya bisa hubungi kami, RPP 1 lembar lengkap dengan administrasi gurunya tinggal print saja, lengkap dari jenjang SD/MI sampai dengan SMA/MA 

Silahkan WA langsung : 0877 0291 2806
atau Klik Link WA ini : https://bit.ly/3hU8VRD

Adapun file-file yang bapak ibu dapatkan seperti :
· Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)
· KI & KD
· Silabus
· RPP Semester 1 & 2
· KKM
· Prota
· Promes
· Buku Kerja 1,2.3 dst….
· Jurnal Harian & Penilaian
· Kode Etik Dll.
· Pendidikan + Hari Efektif
· Analisis + Pemetaan
· Standar Kompetensi dan Kaldik
· DLL..
UNTUK 1 TAHUN ( 2 SEMESTER )

Untuk lebih jelasnya kelik link di bawah ini :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close