F -->

Latihan Soal PTS/UTS Bahasa Sunda SMP/MTs Kelas 9 Semester 1 Tahun 2020 + Konci Jawaban

  

Soal PTS Semester 1 (Ganjil) ini merupakan soal terbaru yaitu Tahun 2020 dan di sertai dengan Kunci Jawaban.

Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.

Cakupan penilaian tengah semester meliput seluruh indikator yang merepresantasikan seluruh KD pada periode tersebut.

Contoh Soal dan Kunci Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda SMP/MTs Kelas IX Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun 2020

Baca sempalan hutbah ieu di handap!

Parahadirin Kaum Muslimin !
Saparantos muji ka hadirat illahi robbi, solawat sareng salam mugia ginulur ka jungjunan urang sadaya nyatana Nabi Muhammad SAW. Katut kulawargana, sahabatna, paratabi-in dugi ka yaumiddin.

Salajengna, hotib wasiat hususna ka diri pribadi umumna ka hadirin rohimakumulloh, sumangga urang ronjatkeun kataqwaan ka Alloh swt, margi mung ku taqwa urang tiasa ngahontal kasalametan di dunya sareng aherat.

Hadirin Kaum Muslimin Rohimakumulloh.
Manusa aya hargana lamun miboga élmu sanajan miskin. Kitu deui manusa jadi terhormat lantaran boga élmu. Lamun teu boga élmu, naon hargana hirup urang, sabab henteu aya bédana jeung sato.
Imam Syafi’i ngadawuh : “Hirup manusa atawa hiji pamuda, nyaéta ku elmu jeung taqwa.”

Lamun élmu jeung taqwa teu aya dina diri manusa, mangka hirupna moal aya hartina. Kukituna hayu urang tungtut élmu. Sing getol hadir di majlis élmu.

Seueur pisan ganjaranana pikeun jalmi nu resep nungtut élmu. Sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dina haditsna:

“Diukna anjeun dina majlis élmu sanajan sakeudeung, sanajan teu nyabak kalam-kalam acan, sanajan teu nulis sahurup-hurup acan, maka éta geus leuwih hadé tibatan ngamedikakeun sarébu budak beulian.”

1. Manusa bakal luhur darajatna dina pandangan Alloh lamun….

A. Loba elmu
B. Loba harta
C. Luhur pangkat
D. Gede kawani
2. Akibat jalma lamun teu boga elmu nyaeta….

A. Hirup moal aya hartina
B. Teu boga wibawa
C. Miskin harta
D. Dihina kupapada jalma
3. Nu ditepikeun ku khotib dina paragraph kadua tina hutbah di luhur nyaeta….

A. Ngawilujengkeun
B. Wasiat takwa
C. Menta dihampura
D. Maca hadits
4. Nurutkeun hutbah di luhur, kudu kumaha lamun urang hayang loba elmu….

A. Teu kudu sakola
B. Sering meuli koran
C. Daek hadir ka majlis elmu
D. Sering maca status facebook
5. Hotib nepikeun wasiat takwa tur nasehat pikeun ngaronjatkeun kaimanan, ayana dina bagean….

A. Bubuka hutbah
B. Eusi hutbah
C. Panutup hutbah
D. Amanat hutbah
6. Ieu dihandap aya kalimah anu ngandung istilah kaagamaan, nyaeta….

A. Mang Soleh keur macul di sawah
B. Jalma takwa bakal asup kana sawarga
C. Iraha rek digawe ka arab teh?
D. Mun panggih engke disalamkeun
7. Ieu di handap kekecapan anu asalna tina bahasa arab, iwal….

A. Naraka
B. Surga
C. Puasa
D. Solat
8. Langit angkeub, mega mani hideung, ……rek hujan gede.

A. Percaya
B. Pertela
C. Pertanda
D. Perbawa
9. Sing…..atuh nyarita teh, ngarah kaharti ku batur!

A. Percaya
B. Pertela
C. Pertanda
D. Perbawa
10. Imah mang Udira mah nu itu, ….. Ka jalan gede.

A. Nyahulu
B. Nyahirah
C. Nyanghareup
D. Sanghareup
11. Surat anu ditulisna ku salasaurang jalma tur dikirimna ka jalma lianna disebut surat….

A. Resmi
B. Pribadi
C. Uleman
D. Dines
12. Surat anu dikirimkeun tihiji jawatan atawa instansi ka hiji jalma atawa ka jawatan/instansi deui di sebut surat…..

A. Resmi
B. Pribadi
C. Uleman
D. Dines
13. Bagean surat anu netelakeun ka saha jeung ka mana ditujulkeunana surat disebut….

A. Alamat surat
B. Bubuka surat
C. Titimangsa surat
D. Panutup surat
14. Nuliskeun titimangsa surat anu bener teh….

A. Bandung, 20 Januari 18
B. Bandung 11 Januari 18
C. Bandung, 16 Juli 2018
D. Bandung: 21 Juni 2018
15. Sakitu serat anu tiasa kasanggakeun, kana samukawis perhatosanana simkuring ngahaturkeun sewu nuhun.
Di luhur teh sempalan tina surat bagean….

A. Bubuka
B. Eusi
C. Titimangsa
D. Panutup
16. Urang teh kudu hade kanu jadi indung, sabab induh teh sumber kamulyaan nu jadi anak. Ceuk paribasa oge…..

A. Mipit kudu amit ngala kudu bebeja
B. Mihape hayam ka heulang
C. Indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat
D. Buruk-buruk papan jati
17. Ujang ulah….ngaheulakeun legeg, roroyalan siga nu geus boga pangala wae!

A. Agul ku payung butut
B. Ranggah memeh tandukan
C. Batok bulu eusi madu
D. Pacikrak ngalawan merak
18. Boga duit sautak saeutik teh tabungkeun, sing bisa….atuh ulah jajan bae.

A. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok
B. Ngeureut nendeun
C. Mipit kudu amit ngala kudu bebeja
D. Neukteuk curuk dina tuur
Baca rumpaka tembang ieu di handap keur ngeusian nomor 19-21

(1) Ditanya the duka teuing
Teuing jeung teuing walonna
Abong-abong bangkar warah
Tingkahna tuna sakola
Kumaha lamun geus kitu
Palias kabarerangan

(2) Demi anu luhur budi
Ajrih taya papadana
Someah tara jumago
Teu adigung adigungna
Dipikaresep balarea
Nu kitu kudu ditiru
Turutan laku lampahna

19. Dina rumpaka pada ka hiji, saha nu ditanya teu bisa ngajawab teh?

A. Jalma nu teu tuhu kana aturan
B. Jalma nu tuna sakola
C. Jalma nu getol sakola
D. Jalma nu dipikaresep balarea
20. Ciri-ciri jalma anu luhur budi teh, iwal….

A. Ajrih
B. Someah
C. Tara jumago
D. Balaga
21. Kalakuan nu kumaha anu kudu ditiru sangkan dipikaresep balarea teh?

A. Ulah getol teuing diajar
B. Ulah adigung-adigungna
C. Ulah loba nyarita
D. Ulah loba teuing ulin
22. Resep ka Neng Wulan mah sanajan beunghar oge henteu…

A. Amis daging
B. Hejo tihang
C. Panjang leungeun
D. Gede hulu
23. Jang soleh mah …… teu kaop ka keureut sok jadi borok.

A. Amis daging
B. Hejo tihang
C. Amis budi
D. Pait daging
24. Tah kitu jadi budak mah kudu…..mun dititah ulah hararese.

A. Beurat birit
B. Hampang leungeun
C. Hampang birit
D. Leuleus awak
Baca sempalan sajak ieu di handap!

Ciibun na tonggong daun
Hiliwir angin ngusapan pipi kemang
Sesa hujan peuting ngagenclang diburuan
…...

25. Kecap ngagenclang dina sajak di luhur nuduhkeun kaayaan warna….

A. Bodas
B. Koneng
C. Herang
D. Hideung
26. Sajak teh salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun…

A. Lancaran
B. Drama
C. Prosa
D. Ugeran
27. Waktu gelarna sajak dina kasusastraan Sunda teh nyaeta….

A. Jaman Walanda
B. Jaman Jepang
C. Samemeh Merdeka
D. Sabada Merdeka
28. Pangarang Sunda nu munggaran ngarang sajak dina taun 1946 teh nyaeta…

A. Ajip Rosidi
B. Wahyu Wibisana
C. Godi Suwarna
D. Kis W.S.
29. Buku kumpulan sajak karya Sayudi anu medal dina taun 1963 teh judulna….

A. Lalaki di Tegal Pati
B. Jante Arkidam
C. Gondewa
D. Jiwalupat
30. Unsur sajak nu mangrupa gagasan poko anu rek ditepikeun ku panyajak ka nu maca disebut….

A. Jejer
B. Nada
C. Suasana
D. Amanat
31. Sawatara hal anu kudu diperhatikeun ku urang lamun rek ngagalantangkeun sajak, iwal…..

A. Ngapalkeun heula naskah sajak nu rek digalantangkeun
B. Ngalenyepan eusi sajak nu rek digalantangkeun
C. Maca sajak kudu bentes, ulah asa-asa
D. Memeh maca sajak kudu dangdan heula
32. Mana kalimah di handap ieu anu ngagunakeun gaya basa mijalma?

A. Neng Zahra teh jadi kembang desa Margamukti
B. Pun Aki mah tos tujuh taun ngantunkeun
C. Ah lumayan bae keur nambahan jajan budak
D. Mobil teh meuni gegerungan bakating ku nanjak
33. Mangga atuh diraosan da abdimah teu gaduh nanaon!
Eta kalimah ngagunakeun gaya basa….

A. Mijalma
B. Rautan
C. Ngasor
D. Sindir
34. Matana neuteup seukeut, geus kitu tuluy nyarita antare pisan.
Kecap seukeut dina kalimah di luhur mibanda harti….

A. Denotatif
B. Derivatif
C. Konotatif
D. Sumatif
35. Mana kalimah anu mibanda harti denotatif di handap ieu?

A. Geura dicangcang atuh, bisi kaburu dikawin batur.
B. Kudu bisa ngala bati atuh lamun dagang hayang maju mah.
C. Neng Tanti mah bentang lembur Cisompet.
D. Kang Kodir keur ngala lauk di balong.

Download Soal dan Kunci Jawaban PTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 1 Kurikulum 2013

Sebentar lagi adik-adik akan menghadapi Ulangan PTS/UTS semester 1 atau Ganjil. Agar adik-adik SMP/MTs khusus Kelas 9 dapat nilai baik dalam Penilaian Tengah Semester (PTS) semester 1 atau Ganjil kelas 9 SMP/MTS. Berikut ini beberapa Link Download Kumpulan Soal PTS  Kelas 9 Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2020 yang mudah-mudahan bisa membantu.

Soal PTS Bahasa Sunda  Kelas 9 Semester Ganjil 
Itulah informasi yang bisa admin bagikan untuk kalian semua mengenai Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2020, semoga bisa membantu. Selamat belajar. Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan nilai yang memuaskan, terima kasih.

sumber : iguru31.blogspot.com
================================================================
Jika bapak/ibu tidak mau repot membuat RPP file lengkapnya bisa hubungi kami, RPP 1 lembar lengkap dengan administrasi gurunya tinggal print saja, lengkap dari jenjang SD/MI sampai dengan SMA/MA 

Silahkan WA langsung : 0877 0291 2806
atau Klik Link WA ini : https://bit.ly/3hU8VRD

Adapun file-file yang bapak ibu dapatkan seperti :
· Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)
· KI & KD
· Silabus
· RPP Semester 1 & 2
· KKM
· Prota
· Promes
· Buku Kerja 1,2.3 dst….
· Jurnal Harian & Penilaian
· Kode Etik Dll.
· Pendidikan + Hari Efektif
· Analisis + Pemetaan
· Standar Kompetensi dan Kaldik
· DLL..
UNTUK 1 TAHUN ( 2 SEMESTER )

Untuk lebih jelasnya kelik link di bawah ini :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close