F -->

Soal PAS SKI Kelas 11 SMA/MA Semester 1

Selamat datang dan berjumpa kembali pada blog yang sederhana ini, pada kesempatan yang baik ini admin akan berbagi artikel yaitu Soal PAS SKI Kelas 11 SMA/MA Semester 1 semoga dengan artikel dan pembahasan kali ini bisa membantu menyelesaikan masalah bapak dan ibu guru terkait judul di atas.

A. Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada pilihan jawaban yang paling tepat !

1. Daulah Daulah Abbasiyah merupakan Daulah Islam yang berdiri setelah runtuhnya Bani , Umayyah, dinamakan Bani dinisbatkan pada salah satu pendirinya yang bernama...

A. Abu Muslim Al Khurasani

B. Abul Abbas As-Saffah

C. Abbas Bin Abdul Muttalib

D. Muhammad Bin Ali

E. Yazid bin Mu`awiyah


2. Perhatikan tabel di bawah ini!Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga ditunjukkan pada...

A. I dan V

B. II dan IV

C. III dan VI

D. II dan VI

E. I dan III3. Berdirinya Daulah Abbasiyah tidak lepas dari beberapa faktor di antaranya adalah...

A. Daulah Abbasiyah merasa lebih berhak atas pemerintahan Islam daripada Bani Umayyah

B. Melemahnya pemerintahan Bani Umayyah

C. Perang Salib

D. Perang Az-Zabb

E. Para Khalifah Bani Umayyah sangat lemah


4. Berdirinya Daulah Abbasiyah dipengaruhi oleh salah satu tokoh propagandis yang bergerak di Kota Kufah sebagai basis pergerakan. Pergerakan di Kota Kufah dipelopori oleh...

A. Muhammad bin Ali

B. Ibrahim bin Muhammad

C. Khalifah Al Mansur

D. Harus Ar Rasyid

E. Ali bin Abdullah


5. Peralihan kekhalifahan Islam diwarnai dengan peperangan yang merenggut banyak korban dalam peperangan sesamamuslim yang terjadi di lembah sungai az-Zabb. Banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari berbagai peristiwa revolusi Daulah Abbasiyah. Kekuatan kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak lepas dari dukungan kuat keluarga Bani Abbas yang bernama...

A. Abu Ja`far al Manshur

B. Al Makmun

C. Abu Musa Al Asy`ari

D. Abu Muslim Al Khurasani

E. Umar bin Abdul Aziz


6. Pada paruh ke empat kekuasaan Daulah Abbasiyah, kebanyakan para penguasanya berasal dari keluarga suku Oghuz di Turki. Semua bermula dari pengalihan kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Masa ini dikenal dengan periode...

A. Bani Abbas

B. Bani `Ady

C. Bani Saljuk

D. Bani Buwaihi

E. Bani Kinanah


7. Setelah memiliki kedaulatan yang baru, hal pertama kali yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah adalah menancapkan tonggak pemerintahan. Kota yang dijadikan ibu kota pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah...

A. Hijaz

B. Damsyik

C. Jerussalem

D. Baghdad

E. Kufah


8. Sejak Daulah Abbasiyah berkuasa, Abul Abbas As-Saffah menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Allah dan para khalifah memegang amanat kekuasaan untuk menjadi penyelamat umat, khalifah yang menyandang gelar Khalifatullah adalah...

A. Abul Abbas As Shafal

B. Mutawakkil `Alallah

C. Harun Ar-Rasyid

D. Abu Ja`far Al Mansur

E. Mansur bin Muhamad Az Zahir


9. Zaman keemasan Peradaban Islam mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah, hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban. Di antara tokoh Ahli Tafsir terkenal pada masa Daulah Abbasiyah adalah...

A. At Tirmidzi

B. Abu Huzail Al Allaf

C. Jarir At Tabary

D. Jalaluddin As Suyuthy

E. Jalaluddin Ar Rumy


10. Pembukuan Hadis pada masa Daulah Abbasiyah berkembang dengan baik, berbagai hadis dikoleksi oleh para Ulama dan kemudian dibukukan, metode pengumpulan hadis tersebut dikenal dengan istilah al-Musnad. Di antara al-Musnad yang terkenal ditulis oleh Imam...

A. At Tabary

B. Ahmad bin Hanbal

C. Fakhruddin ar Razi

D. Abu Bakar Asam

E. Ibnu Jaru Al Asady


11. Aliran-aliran Madzhab sudah berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, tiap-tiap madzhab menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Ada empat madzhab yang berkembang di kalangan sunni pada masa Daulah Abbasiyah, di antara madzhab yang tidak berkembang pada masa Daulah Abbasiyah adalah...

A. Hanafi

B. Hambali

C. Ja`fari

D. Syafi`i

E. Maliki


12. Munculnya ilmu tasawuf pada masa Daulah Abbasiyah adalah kecenderungan untuk beribadah dan menyerahkan diri kepada Allah Swt. Menjauhi kesenangan duniawi dan bahkan sampai bersembunyi dalam beribadah. Konsep-konsep tasawuf dituangkan oleh salah satu tokoh Tasawuf yaitu Imam Al Ghazali, salah satu kitabnya yang memuat tentang tasawuf adalah Kitab...

A. `Aqidatul `awam

B. Al Waraqat

C. Ihya Ulumuddin

D. Risalah al Laduniyah

E. I`anatuth Thalibin


13. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat sampai masa khalifah al-Makmun. Berikut ini yang termasuk tokoh astronomi Islam yang pertama adalah...

A. Abu Mansur Al Falaki

B. Ibnu al Arabi

C. Ibnu Batutah

D. Ibnu Khaldun

E. Muhammad Al Fazani


14. Salah satu ilmu yang menjadi pemicu kebangkitan dalam Islam adalah Ilmu sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa mengenal dan mengenang peristiwa yang sudah terjadi dan mengambil pelajaran darinya. Salah satu kitab yang terkenal dalam literatur Daulah Abbasiyah adalah Kitab Sirah an Nabawiyah. Kitab ini ditulis oleh...

A. Al Waqidi

B. Muhammad bin Ishaq

C. Ibnu Hisyam

D. Muhammad bi Sa`ad

E. Abu Abdullah Natily


15. Tinggina minat belajar dan menulis pada masa Daulah Abbasiyah mendapat perhatian yang baik dari khalifah. Hasil karya ilmuwan terfasilitasi daam bentuk perpustakaan. Perpustakaan besar yang dibangun pada masa Daulah Abbasiyah adalah...

A. Maktabah

B. Maulawiyah

C. Darul Hikmah

D. Majelis Mudzakarah

E. Majelis Munadzarah


16. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu kedokteran berkembang sangat pesat, karena ilmu tersebut sangat menarik perhatian ilmuwan-ilmuwan muslim. Pada masa tersebut Muhammad bin Zakaria ar Razi berhasil merintis ilmu pengobatan pengakit campak dan cacar. Dalam perjalanan kariernya pernah menjadi kepala rumah sakit di Baghdad. Di antara karya Muhammad bin Zakaria ar Razi adalah...

A. Kuliyat at Tibb

B. Al Hawi

C. Al Qanun fi al Tibb

D. Al Iqtida

E. Mizan al Tibb


17. Salah satu peninggalan peradaban Islam Daulah Abbasiyah adalah kemegahan kota dan masjid-masjidnya. Berikut ini kota yang dibangun oleh Khalifah Al Mansur untuk Al Mahdi adalah...

A. Baghdad

B. Samarra

C. Rusafah

D. Cordova

E. Karkh


18. Pada mulanya, ilmu matematika yang dikembangkan berasal dari Yunani, Romawi dan India, namun kemudian ilmuwan Muslim melakukan lombatan strategis dalam bidang Matematika. Banyak ilmu matematika yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim, di antara tokohnya adalah Muhammad bin Musa Al Khawarizmi yang kemudian menulis buku dan mengabadikan namanya dalam ilmu logaritma, nama karyanya tersebut adalah...

A. Al Ibriz

B. Hisabul Ahliyyah

C. Aljabar

D. Al Kuttab

E. Ilmil Hisab


19. Proses penerjemahan oleh umat Islam terhadap buku-buku filsafat memicu perkembangan filsafat di kalangan umat Islam. Di antara tokoh filosuf muslim yang terkenal adalah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al Ghazali, salah satu karyanya dalam bidang llmu filsafat adalah kitab...

A. Tahdzib al Akhlak

B. Ra`yu Ahlul Madinah

C. Hay bin Yaqzan

D. Risalatul Wada

E. Tahafut al Falasifah


20. Ibu kota Daulah Abbasiyah tercatat mengalami beberapa kali perpindahan dari beberaa kota dan berakhir di Baghdad. Baghdad merupakan salah satu kota yang makmur, maju dan kaya dengan tamadun. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah...

A. Abu Ja`far Al-Mansur

B. Abul Abbas As-Shafah

C. Harun Ar-Rasyid

D. Abdullah bin Mansur al-Muntasir

E. Ahmad bin Hasan Hasan al-Mustadi


21. Majelis yang digunakan sebagai tempat pertemuan pada masa Daulah Abbasiyah sebagai media utuk berdiskusi para ilmuwan adalah...

A. Majelis Munadzarah

B. Majelis Taklim

C. Majelis Syura

D. Majelis Munakahah

E. Majelis Mudzakarah


22. Kejayaan Daulah Abbasiyah memunculkan kota-kota yang gemerlap, kisah kejayaan Daulah Abbasiyah juga terlukis dalam kisah seribu satu malam. Berikut ini yang termasuk kota-kota penopang kejayaan Daulah Abbasiyah adalah...

A. Cordova

B. Samarra

C. Hijaz

D. Madinah

E. Isfahan


23. Konflik yang terjadi antara kaum syiah, khawarij, sunni dan mu`tazilah telah memicu perpecahan umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, dan sekaligus menjadi pemicu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Konflik semacam ini berasal dari...

A. Faktor politik

B. Faktor ekonomi

C. Faktor sosial

D. Faktor kebudayaan

E. Faktor aliran keagamaan


24. Kehancuran Baghdad menyisakan rasa pilu yang luar biasa, terlebih kekalahan tersebut dibantu dengan penghianatan perdana menteri Daulah Abbasiyah yang membuka rahasia jalur masuk kota Baghdad. Nama perdana menteri tersebut adalah...

A. Al Mutawakkil

B. Al Wasiq

C. Wazir Al Qami

D. Wazir Al Khawarizm Syah

E. Hasan bin Sabah


25. Hancurnya Kota Baghdad menjadi akhir dari rangkaian sejarah kejayaan Islam Daulah Abbasiyah. masa keemasan tersebut telah sirna dan hanya meninggalkan puing-puing yang akan menghiasi lembaran-lembaran sejarah Islam. Akhir Daulah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang Khalifah yang bernama...

A. Muhammad bin Abdulah An Nasir

B. Al Fadhl bin Ahmad Al-Muqtadi

C. Yusuf bin Muhammad al-Mustanjid

D. Abdullah bin Mansur Al-Muntasir

E. Muhammad bin Ahmad An-Nasir


26. Daulah Turki Usmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu...

A. Suku Kurdi

B. Suku Kayi

C. Suku Urdu

D. Suku Turki

E. Tionghoa Usmani


27. Sebagai sebuah pemerintahan, Daulah Usmani membutuhkan pusat administasi. Nama ibu kota Daulah Usmani yang pertama adalah...

A. Wadil Qura

B. Damaskus

C. Teheran

D. Qurah Hisyar

E. Bagdad


28. Tentara khusus yang dibentuk pada masa pemerintahan Orkhan disebut...

A. Al-Ghojo

B. Inkisyariyah

C. Alaudin

D. Al-Jasus

E. Infanteri


29. Perjalanan panjang Daulah Usmani pada akhirnya berhasil menuai Puncak kejayaan. Masa keemasan tersebut dicapai Daulah Usmani pada masa pemerintahan...

A. Bayazid

B. Murad I

C. Sulaiman I

D. Tongdai

E. Usman I


30. Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Daulah Usmani pada saat itu dipimpin oleh...

A. Murad I

B. Salim

C. Murad II

D. Muhammad Al-Fatih

E. Bayasid


31. Peranan Daulah Mughal sangat besar dalam perkembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Daulah ini didirikan oleh...

A. Akbar

B. Jehanqir

C. Syah Jehan

D. Zahiruddin M. Babur

E. Humayun


32. Daulah Mughal menjadi penguasa di Negeri Bolliwood dalam kurun waktu hampir empat abad. Daulah Mughalberakhir pada masa kepemimpinan...

A. Babur

B. Bahadur Syah

C. Humayun

D. Jehandar

E. Syah Jehan


33. Masa keemasan tersebut dicapai Daulah Mughal pada masa pemerintahan...

A. Akbar

B. Humayun

C. Jehanqir

D. Syah Jehan

E. Zahiruddin M. Babur


34. Taj Mahal dan Masjid Raya Delhi adalah merupakan peninggalan-peninggalan bersejarah dan mengandung nilai seni dan arsitektur yang sangat tinggi pada masanya keduanya dibangun pada masa pemerintahan...

A. Humayun

B. Babur

C. Syah Jehan

D. Jehandar

E. Bahadur Syah


35. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah Daulah yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal pada masa kepemimpinan...

A. Bahadur Syah

B. Humayun

C. Jalaluddin Muhammad Akbar

D. Jihangir

E. Nuruddin Muhammad Salim


36. Perkembangan agama Islam di Daulah Mughal mencapai suatu fase yang menarik, Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, konsepti tersebut merupakan upaya untuk mempersatukan umat-umat beragama di Mughal pada saat itu. Kosep tersebut adalah...

A. Din-Ilahi

B. Panipat

C. Shulhiyyah

D. Muqaddam

E. Sinkretis


37. Daulah Syafawi adalah merupakan salah satu dari peletak dasar terbentuknya negara...

A. Iran

B. Iraq

C. Lebanon

D. Palestina

E. Syiria


38. Berdirinya Daulah Syafawi bermula dari gerakan-gerakan keagamaan, namun kemudian gerakan tersebut berubah menjadi gerakan...

A. Ekonomi

B. Militer

C. Budaya

D. Sosial

E. Politik


39. Daulah Syafawi mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan...

A. Abbas I

B. Ibrahim

C. Ismail

D. Sultan Syah

E. Juneid


40. Pada masa Daulah Syafawiyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal di antaranya adalah generalis ilmu pengetahuan yang terkenal dengan nama...

A. Baha al-Din al-Syaerazi

B. Baharuddin Al-Amili

C. Muhammad Baqir

D. Muhammad Damad

E. Sadr al-Din al-Syirazi


B. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar!

1. Jelaskan latarbelakang berdirinya Daulah Abbasiyah!
2. Sebutkan nama-nama Khalifah pada fase pertama pemerintahan Daulah Daulah Abbasiyah!
3. Jelaskan latarbelakang berdirinya Daulah Usmani!
4. Sebutkan peninggalan-peninggalan bersejarah Daulah Mughal di India!
5. Jelaskan faktof-faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Syafawi di Persia!

  • Soal PAS  SKI Kelas 11 SMA/MA - download
Demikian artikel kali ini Soal PAS SKI Kelas 11 SMA/MA Semester 1 semoga bermanfaat untuk kita semuanya, jika artikel ini sedikit bermanfaat untuk bapak dan ibu guru silahkan share artikel ini sebanyak - banyak nya supaya lebih bermanfaat untuk kita semunya..

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close